Standpunten

Duurzaam Utrecht

Kiezen voor duurzaamheid is vanzelfsprekend voor GroenLinks. Uiteraard staan we voor schone energie, verminderen van afval, meer groen en een schone lucht. GroenLinks wil dat de gemeente hoge eisen blijft stellen bij aanbestedingen, waarbij duurzaamheid centraal staat. Daarnaast geeft de overheid zelf het goede voorbeeld in de eigen bedrijfsvoering. We ondersteunen duurzame initiatieven, duurzame stedelijke ontwikkeling en zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat voor innovatieve ‘groene’ bedrijven. We gaan door op weg naar een duurzaam Utrecht. >ACTIEPUNTEN DUURZAAM UTRECHT

Utrecht werkt

Het gaat relatief goed met Utrecht. De stad staat al een aantal jaren stabiel op de derde plaats in de sociaaleconomische index van de Atlas voor gemeenten. Maar ook in Utrecht is het aantal werkzoekenden en bijstandsgerechtigden gestegen door de economische crisis. >ACTIEPUNTEN UTRECHT WERKT

Utrecht is een economisch sterke stad. De centrale positie maakt het een aantrekkelijke ontmoetingsplaats. Op doorslaggevende factoren voor bedrijven om zich in een stad te vestigen, scoort Utrecht uitstekend. Het gaat onder andere om:

  • kwaliteit van de leefomgeving,
  • opleidingsniveau van werknemers,
  • bereikbaarheid,
  • netwerken met universiteiten en andere kennisinstellingen,
  • cultureel klimaat en recreatie,
  • niveau van de voorzieningen als gezondheidszorg,
  • de nabijheid van natuur- en recreatiegebieden en het vele groen in de stad.

GroenLinks wil die sterke positie vasthouden en innovatie verder stimuleren. Duurzaamheid is hierbij het uitgangspunt en lokale initiatieven krijgen voorrang.

Tegelijkertijd kunnen we er niet omheen: het is crisis. Steeds meer Nederlanders denken dat deze niet ‘zomaar’ overgaat, maar dat we een flinke omslag moeten maken om eruit te komen. En steeds meer willen die omslag ook. Zo zien we bijvoorbeeld nieuwe vormen van ruileconomie. Het gebruiken is voor mensen belangrijker dan het daadwerkelijk bezitten van spullen. En Nederlanders willen meer zelf doen. Ze hebben daarbij een voorkeur voor netwerkorganisaties van min of meer zelfstandigen in plaats van grote hiërarchische bedrijven.

GroenLinks is een partner voor zowel grote als hele kleine bedrijven. We zetten ons in voor een stad die werkt; waar ruimte is voor duurzame, creatieve en culturele bedrijvigheid; waar kennis, netwerken en financiering beschikbaar zijn voor innovatie en verfrissende initiatieven.

Mobiel Utrecht

Dagelijks bewegen we ons vrij door de stad, op weg naar werk of familiebezoek, naar het voetbalveld of het winkelcentrum of om met vrienden wat te drinken. De vrijheid om te gaan en staan waar je wilt is een groot goed. In Utrecht verplaatsen we ons over ruim 2800 kilometer aan autowegen, fiets- en voetpaden, bus- en trambanen. GroenLinks stimuleert het schoonste, stilste en gezondste vervoer, omdat dit bijdraagt aan een gezonder leefklimaat met minder geluidshinder en stank. Daarom geven we voorrang aan voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. (zie ook Duurzaam Utrecht) Het autoverkeer, de belangrijkste bron van luchtverontreiniging, moet een stap terug doen. Hierdoor kan de kwaliteit van de openbare ruimte worden verbeterd. GroenLinks zet schoon vervoer voorop en past de stad niet langer aan de auto aan. Zo investeren we in een mooie, bereikbare stad én in de gezondheid van de inwoners.
Het huidige college heeft met de GroenLinks verkeerswethouder al belangrijke stappen gezet op het gebied van schoner verkeer. >ACTIEPUNTEN MOBIEL UTRECHT

Cultureel Utrecht

Utrecht heeft een rijk cultureel leven. Onze stad is een echte culturele trekpleister met bijzondere gebouwen en musea, levendige podia en filmhuizen en bruisende festivals. Daarnaast is het Utrechts kunstonderwijs interessant voor de (aankomende) kunstprofessional. >ACTIEPUNTEN CULTUREELUTRECHT

GroenLinks koestert alle vormen van kunst en cultuur. Het drukt uit wie we zijn, het raakt en het verbindt. Daarbij maakt cultuur Utrecht aantrekkelijk en is het dus een belangrijke economische motor. Dankzij de inzet van onze GroenLinks wethouders is het de afgelopen jaren gelukt om het gemeentelijk cultuurbudget gelijk te houden. Dat willen we de komende periode zo houden. GroenLinks wil ruimte voor cultuur behouden, in een duurzame vorm, met actieve bewonersparticipatie en een sluitende begroting.

Letterlijk en figuurlijk ruimte voor cultuur
GroenLinks is trots op de Utrechtse innovatieve projecten en activiteiten. We blijven dit ondersteunen, door bijvoorbeeld meer creatieve broedplaatsen en ‘rommelzones’ voor kunstenaars en culturele ondernemers te creëren, zoals Vechtclub XL of Rotsoord. In de komende periode willen we leegstaande ruimtes (eventueel tijdelijk) beschikbaar stellen voor betaalbare podia en werkruimten.

Utrecht in ontwikkeling

Utrecht is volop in ontwikkeling. De stad groeit. Dat is niet zo vreemd want Utrecht is een gewilde woon- en werkplek. GroenLinks zet zich in om de stad aantrekkelijk te houden. Tegelijk bieden we ruimte aan groei, nieuwbouw en hergebruik van panden. Helaas zit op dit moment de bouwsector in het slop. Tal van nieuwbouwprojecten gaan niet door en veel renovatieplannen van woningcorporaties worden uitgesteld. Wij willen deze impasse doorbreken. Daarvoor stellen we duidelijke prioriteiten en maken we nadrukkelijk een koppeling met duurzaamheid en leefbaarheid. De crisis in de bouwsector is ook een crisis van het denken in blauwdrukken en megaplannen. GroenLinks wil, waar dat kan, ruimte scheppen voor organische ontwikkeling van gebieden. Daarbij maken we allerlei vormen van tijdelijk gebruik mogelijk, onder andere door te experimenteren met flexibele bestemmingsplannen. >ACTIEPUNTEN UTRECHT IN ONTWIKKELING

Kleurrijk Utrecht

Utrecht is een kleurrijke stad. Dat komt door de meer dan 150 nationaliteiten die hier wonen en werken. Daarnaast heeft de stad unieke subculturen van bijvoorbeeld krakers, corpsballen, bewoners uit de volkswijken en leden van verschillende geloofsgenootschappen. Die grote diversiteit draagt bij aan een rijk cultureel en economisch leven. GroenLinks koestert de diversiteit in multicultureel Utrecht. >ACTIEPUNTEN KLEURRIJK UTRECHT

Stimuleren van diversiteit
Iedere Utrechter moet zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen in onze stad. Hier mag iedereen zijn geloof belijden of invulling geven aan zijn levensovertuiging. Dit is alleen mogelijk als we tolerant en uitnodigend zijn. De mate waarin diverse groepen daadwerkelijk meedoen in onze samenleving toont onze tolerantie. Je ziet het aan de hoeveelheid allochtonen die onze taal beheersen, die hoger en voorgezet onderwijs volgen, die werk hebben en die deelnemen aan vrijwilligersorganisaties of het verenigingsleven.

Diversiteit is een kracht voor de Utrechtse samenleving. Die wordt gestimuleerd door een goede start op school, de uitnodigende houding van werkgevers en een open cultuur. GroenLinks maakt dit mogelijk door aandacht voor onderwijs, werkgelegenheid en participatie in de wijken.

Lerend Utrecht

Investeren in onderwijs is investeren in de toekomst. Dat geldt voor de kleuter die leert lezen, de jongere die een diploma haalt, de werkloze die zich omschoolt alsook de professor die college geeft. GroenLinks zet in op degelijk onderwijs en investeert in groene, duurzame scholen. >ACTIEPUNTEN LEREND UTRECHT

Groen Utrecht

Als je bovenop de Dom staat heb je goed zicht op al het groen en water van Utrecht. Ruimte voor natuur is heel belangrijk in een stad. Water en groen helpen de stad klimaatbestendig te maken. Zij zorgen voor verkoeling, zijn onmisbaar voor onze gezondheid en een prettige leefomgeving. >ACTIEPUNTEN GROEN UTRECHT

Veerkrachtige Utrechters

Met veel Utrechters gaat het goed: gemiddeld beoordelen we ons persoonlijk welbevinden met een 7,7. Toch krijgt iedereen, in meer of mindere mate, weleens te maken met zijn eigen kwetsbaarheid. We doen dan een beroep op buren, familie of zorg- en welzijnsvoorzieningen. >ACTIEPUNTEN VEERKRACHTIGE UTRECHTERS

Veilig Utrecht

Een sterk gevoel van veiligheid en een lage criminaliteit zijn erg belangrijk voor een stad. Gelukkig neemt in Utrecht het aantal woninginbraken af, vermindert het aantal geweldsmisdrijven en daalt het aantal autokraken en fietsendiefstallen. Ondanks deze positieve cijfers neemt het gevoel van veiligheid niet voor iedereen toe. De beleving van veiligheid is voor ieder persoon anders. Een overvliegende politiehelikopter stelt de één gerust, terwijl de ander denkt: ‘er is weer iets gaande’. GroenLinks wil dat Utrecht objectief gemeten veiliger wordt en tegelijk dat Utrechters zich ook veiliger voelen. >ACTIEPUNTEN VEILIG UTRECHT