Deze week bespreken we de Visie Stadswater waarin in grote lijnen wordt bepaald hoe Utrecht met het (stads)water omgaat. Wat GroenLinks betreft zetten we in op ambitie: actief werk maken van verbeteren van stadswater. Leefbaarheid, waterkwaliteit en versterken van groen en biodiversiteit moeten bij het maken van keuzes voorop staan.  
 
Behoud en verbetering van gezond water
Zoals gezegd kiest GroenLinks voor behoud en verbetering van gezond water. In de Visie Stadwater lezen we nu dat ’het gebruik van stadswater niet mag leiden tot verslechtering van de aanwezige natuur en biodiversiteit’ – een te magere ambitie. Onze fractie wil dat Utrecht meer doet dan alleen zorgen dat ons waterleven niet verder verslechtert. Wij willen dat het uitgangspunt is dat we natuur en biodiversiteit actief verbeteren en versterken. 
 
Leefbaarheid, levendigheid en toegang  
In de uitgangspunten staat bijvoorbeeld expliciet dat Utrecht de groei van het gebruik van water wil stimuleren. GroenLinks is daar kritisch op. Dat het water gebruikt wordt is logisch en past bij Utrecht: het huidige gebruik willen we in goede banen leiden en mogelijk ook faciliteren. Maar juist met het oog op de leefbaarheid van mens en dier en het versterken van natuur en biodiversiteit, willen we niet inzetten op méér gebruik. De levendigheid en het toegang tot het water moet in balans zijn met rust en leefbaarheid voor mens en dier in de stad Utrecht. Zo staat in de huidige visie Stadswater de wens om het aantal buitenzwemplekken in Utrecht uit te breiden en te spreiden over de stad. Dat is een goed uitgangspunt. Maar er staat ook dat op een aantal plekken een onderzoek wordt gestart of die plek een officiële zwemplek moet worden. Onze fractie vraagt zich af of het zin heeft om een onderzoek te doen naar officiële zwemplekken te doen als we weten dat de overlast al heel groot is zoals bijvoorbeeld bij de Muntsluis en de Veilingkade, of als zwemmen ten koste gaat van natuur en biodiversiteit zoals bij het water in Amelisweerd.  
 
Stimuleren schoon en stil vervoer over water 
Voor de leefbaarheid en gezondheid in de stad wil het college luide en vervuilende recreatievoertuigen met een brandstofmotor uit de binnenstad, en over gaan op emissievrij varen. GroenLinks deelt deze ambitie maar merkt op dat in de visie Stadswater het jaartal 2030 genoemd wordt: Wij zouden dat jaartal graag naar voren halen, ook gezien de ambities van andere sectoren. GroenLinks pleit er ook voor om bij evenementen al eerder de voorwaarde voor een vergunning stellen dat vaartuigen emissievrij zijn: bijvoorbeeld met ingang van 2025.