Eerst duurzame energie, dan natuur
Het plan dat aan de gemeenteraadsleden wordt voorgelegd spreekt over een tijdelijk zonneveld. Na een termijn van ongeveer dertig jaar komt het gebied vrij voor natuur en recreatie. Onderdeel van de natuurontwikkeling is het realiseren van nieuw bos, speciale ecologische stukken geschikt voor de doelsoorten otter en bever en de blauwborst. Dit grote natuurgebied zal een combinatie zijn van moeras, moerasbos en kruidenrijk grasland. Bij de ruimtelijke inpassing wordt al vanaf de oplevering van het zonneveld 5 hectare aan groene corridor gerealiseerd, wordt het beschermde dorpsgezicht Haarzuilens ontzien en komen er extra fiets en wandelpaden. 

Mensen meenemen
Het ontwerp van zonneveld Ockhuizen is uitgewerkt in samenwerking met de provincie, Natuurmonumenten, de direct omwonenden in Ockhuizen en bewoners van het dorp Haarzuilens. Desondanks zijn er ook inwoners die kritiek hebben. Raadslid Rachel Heijne: ´Energie duurzaam opwekken is een opdracht vanuit het klimaatakkoord en daar hebben we in Utrecht ook een verantwoordelijkheid. Als we de afspraken in het klimaatakkoord als Utrecht willen halen en we willen bijdragen aan de aanpak van de klimaatcrisis moeten we gauw aan de slag, ook met zonnevelden óók in Utrecht. Dat vereist keuzes maken. Heel wat wensen, adviezen en kaders van bewoners zijn uiteindelijk meegenomen: Zo zal er afstand zijn van 300 meter tussen het zonneveld en huizen in Ockhuizen, wordt er gebiedseigen beplanting gebruikt, en wordt het zicht in het zonneveld vanaf Ockhuizen en de recreatieroutes zoveel mogelijk onttrokken. Bovendien kunnen bewoners meedelen in de opbrengsten van het zonneveld via de “Coöperatie Zon op Ockhuizen”.