Pepijn Zwanenberg

Merwedekanaalzone: duurzame nieuwe stadswijk

Donderdag vergaderde de gemeenteraad over de omgevingsvisie Merwedekanaalzone. Dit gebied van Punt Oog in Al tot en met Westraven wordt een stadswijk waar tussen de 6.000 tot 10.000 woningen gebouwd kunnen worden. GroenLinks vindt het belangrijk dat we de groei van onze stad opvangen binnen de gemeentegrenzen in plaats van het waardevolle groen eromheen en dat hier substantieel gebouwd wordt voor lage- en middeninkomens. De spreektest van GroenLinks raadslid Pepijn Zwanenberg bij dit debat luidde:

Voorzitter, deze visie gaat over hoe we omgaan met de groei van onze stad. Deze groei is geen doel op zich, maar het is onmiskenbaar dat Utrecht een populaire stad is. Dat uit zich in krapte op de gehele woningmarkt. Met stijgende huizenprijzen en steeds langere wachtlijsten voor een sociale huurwoning. Niets doen is wat GroenLinks betreft dan ook geen optie. We zullen moeten bijbouwen. Voor GroenLinks is het van belang dat we dat doen binnen onze gemeentegrenzen en niet in het waardevolle groen rondom de stad. Door de transformatie van een gebied als de Merwedekanaalzone maken we van een naar binnen gekeerd, anoniem gebied een hoogstedelijk en kwalitatief woongebied. Onze prioriteit moet hierbij zijn dat kwaliteit boven kwantiteit gaat en dat het moet gaan om gezonde duurzame verstedelijking.

GroenLinks onderschrijft de ambities uit deze omgevingsvisie om te komen tot een inclusieve nieuwe stadswijk. Utrecht als stad voor iedereen, of je nu student, starter of senior bent, met of zonder kinderen en met of zonder dikke portomonnaie. Daarom willen we dat er in de Merwedekanaalzone ook substantieel gebouwd wordt voor lage- en middeninkomens. Wat GroenLinks betreft is het percentage sociale woningbouw hier 30%. Zonder voorbehoud. Wonen is geen markt, maar een recht.  Daarom steunen we het amendement van de SP voor 30% sociaal en we steunen daarom ook het amendement van het CDA om het percentage middeldure huur hier te verhogen van 15 naar 25%. Ik loop een paar andere punten, moties en amendementen langs.

Groen en openbare ruimte

GroenLinks is blij met de focus op groen in deze visie. Groen als essentieel onderdeel van dit gebied. Voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en welbevinden van mens en dier. En ook de groene zone aan het kanaal van minstens 29 meter is een aanwinst. We hopen dat er werk gemaakt gaat worden van het aanleggen van ecologische oevers aan het kanaal. En wij vinden het van belang dat er een goede groene verbinding komt door het gebied, van kanaal naar Park Transwijk en daarom steunen we de motie van de Partij voor de Dieren hierover.

Verkeer

De keuze voor de verdichtingspgave leidt ook tot plannen voor langzaamverkeersbruggen over het Merwedekanaal. Dit heeft veel beroering gewekt bij de woonboot- en andere bewoners. En ondanks dat wij voor een fijnmazig wandel- en fietsnetwerk zijn, kunnen we ons dat heel goed voorstellen. Het is nogal wat als je erachter komt dat er een brug staat ingetekend op de plek waar jij prettig woont. De wethouder vertelde in de commissie dat er overleg was opgestart met de woonbootbewoners maar wij krijgen signalen van mensen die nog niks gehoord hebben. Het is van belang om goed na te denken waar die eventuele brug/bruggen geplaatst worden.  Wat GroenLInks betreft wordt er in ieder geval zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijk verloop bij de woonbootbewoners en zo min mogelijk van verplaatsing van bestaande bewoners. En als er toch woonboten moeten verhuizen, dan moet dat wat GroenLinks betreft naar een vergelijkbare plaats. Daarom dienen we hier de motie in ‘Inventarisatie nieuwe ligplaatsen’. Om uit te zoeken waar we vervangende ligplaatsen hebben en waar we ligplaatsen sowieso kunnen toevoegen en onder welke voorwaarden. Ook veel bewoners van Rivierenwijk zijn bezorgd over het effect van de bruggen en dan vooral op het Merwedeplantsoen en de drukte. We kunnen niet al hun zorgen hier nu wegnemen. Maar we moeten hen wel actief betrekken bij de verdere planvorming. Daarom steunen we de motie van de VVD hierover.

Functies

Voorzitter, tot slot, GroenLinks vindt het belangrijk dat er een maximale inzet komt om bestaande waardevolle initiatieven die het gebied nu al een identiteit geven, zoals bijv de Vechtclub, de Stadstuin, de Stadsbrug en de skatehal definitief te laten landen in de toekomstplannen van de Merwedekanaalzone. Daarom steunen we hierover een motie van de Partij voor de Dieren.