• Stimuleren van windenergie binnen de gemeentegrenzen op daarvoor geschikte locaties. GroenLinks blijft zich volledig inzetten voor de realisatie van een windpark op Lage Weide.
 • In 2018 heeft minimaal 10% van de Utrechtse daken zonnepanelen, waar mogelijk in combinatie met groene daken.
 • Op de daken van geschikte gemeentelijke panden worden zonnepanelen neergelegd door de gemeente of andere partijen.
 • De gemeente brengt het eigen energieverbruik omlaag. Alle gemeentelijke gebouwen krijgen minimaal het energielabel B.
 • Aanzetten tot verdere energiebesparing bij instellingen en bedrijven door gebruik te maken van de bestaande wet Milieubeheer. Energie besparende maatregelen die binnen vijf jaar worden terugverdiend zijn verplicht.
 • Utrecht blijft schaliegasvrij.
 • Inzetten op duurzame mobiliteit waardoor Utrecht ruim voldoet aan de Europese luchtkwaliteitsnormen.
 • Strenger handhaven en beboeten van vervuiling en veroorzaking van stankoverlast.
 • Terugdringen van geluidsoverlast krijgt een hoge prioriteit met maatregelen gericht op vermindering van lawaai door verkeer en aanleg van groen voor het dempen van geluid.
 • Stimuleren van het scheiden van afval door inwoners, door het gescheiden inleveren zo eenvoudig mogelijk te maken. Op termijn wordt de vaste afvalstoffenheffing vervangen door een gedifferentieerd tarief volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.
 • De gemeente gaat afvalproductie verminderen en al haar afval scheiden en hergebruiken.
 • Legaliseren van het hergebruik van grofvuil.
 • De gemeente maakt vergaande afspraken met bedrijven om hergebruik te stimuleren en de hoeveelheid afval te beperken.
 • Verhogen van het bestaande ambitieniveau voor duurzaam inkopen en aanbesteden en de voortgang hiervan monitoren.
 • Zorgen dat in de draaiboeken van gemeentelijke activiteiten een checklist wordt opgenomen met haalbare duurzaamheidscriteria.