Raamposter 1

#1: Meer sociale huur en minder huisjesmelkers.

Wat is onze visie?
Wonen is een recht. GroenLinks Utrecht wil een stad met voldoende betaalbare woningen. Een stad met diverse wijken waar in verschillende woontypen en woonvormen ruimte is voor iedereen: jong en oud, met of zonder beperking, gezinnen en alleenstaanden, met een hoog of een laag inkomen en met verschillende culturele achtergronden.

Wat hebben we al bereikt en waar gaan we mee door?
We hebben de afgelopen vier jaar verschillende stappen gezet voor meer betaalbare woningen, maar de nood is dusdanig hoog dat dit de komende jaren de allerhoogste prioriteit krijgt. Tot nu toe

 

#2: Je stadsie ook nog voor jouw (klein)kinderen.

Wat is onze visie?
Juist nu onze leefwereld onder druk staat door klimaatverandering en toenemende ongelijkheid is het belangrijk dat we een samenleving creëren waarin we solidair zijn met elkaar. Om de stad bewoonbaar te houden voor volgende generaties pakken we de wooncrisis en de klimaatcrisis aan.

Utrecht is een thuis voor iedereen. GroenLinks Utrecht wil wonen betaalbaar houden, zodat ook jouw (klein)kinderen hier straks een huis kunnen vinden. Vitale beroepskrachten zoals docenten, politieagenten en zorgmedewerkers moeten niet de stad uit worden gejaagd. Zo behouden we de sociale structuren die de stad echt Utrechts maken. 

Om te zorgen dat volgende generaties hier ook fijn kunnen wonen willen we snel naar een klimaatneutrale stad en ons voorbereiden op klimaatverandering.

Wat hebben we al bereikt en wat willen we nog meer?
We hebben al veel gedaan om wonen betaalbaar te houden. Daar gaan we

 

Raamposter 2
Raamposter 3

#3: Meer woningen én meer groen.

Wat is onze visie?
We gaan meer woningen creëren. We gebruiken de bestaande ruimte beter, bijvoorbeeld door leegstaande winkels en bedrijfspanden om te bouwen tot woningen. We bouwen in de bestaande stad omdat dat energiezuiniger en klimaatvriendelijker is. Wanneer we bouwen, zorgen we voor groene straten en wijken. Omdat biodiversiteit en ontspanning in het groen voor iedereen van groot belang is, zorgen we dat met de groei van de stad het oppervlakte groen meegroeit met het aantal inwoners.

Wat hebben we al bereikt en waar gaan we mee door?
Om de stad gezond en leefbaar te houden zorgden we dat de groei van het aantal inwoners gelijk opgaat met meer ruimte voor groen. Iedere Utrechter moet een groen ommetje kunnen maken in zijn eigen buurt en wonen op minder dan 300 meter lopen van een groen park of plantsoen. Die groene ruimte is nodig om samen prettig te kunnen leven. Nu en in de toekomst.

#4: Mensen met schulden laten we niet barsten.

Wat is onze visie?
Terwijl we hard werken aan een nog mooier Utrecht in de toekomst, verliezen we het heden nooit uit het oog. Bestaanszekerheid voor iedere inwoner is voor ons een toppriotiteit. We zorgen voor ruimhartige minimaregelingen, zodat er een goed vangnet is voor iedereen. De gemeente is er voor de mensen die het hardste nodig hebben. We bieden perspectief doordat iedereen zich mag blijven ontwikkelen van jong tot oud. Zodat iedereen zichzelf kan en mag zijn. 

Wat hebben we al bereikt en waar gaan we mee door?
De afgelopen jaren hebben we minimaregelingen verruimd en zijn we de strijd aangegaan met de schuldenproblematiek. We willen onze ambitieuze en succesvolle schuldenaanpak voortzetten en de komende jaren extra geld vrijmaken voor Utrechters met een laag inkomen. Zo zorgt GroenLinks voor bestaanszekerheid voor iedere Utrechter.

 

Raamposter 4
Raamposter 5

#5: Eerlijke kansen op stages, banen en een huis.

Wat is onze visie?
GroenLinks Utrecht staat voor mensenrechten en bescherming van de rechtsstaat. Wij zetten ons in voor een gelijkwaardige, inclusieve stad. Een thuis voor iedereen. De gemeente moet een sleutelrol spelen bij het tegengaan van discriminatie. GroenLinks bestrijdt racisme, homohaat, islamhaat en alle andere vormen van discriminatie, opdat iedereen rechtvaardig behandeld wordt.

Wat hebben we al bereikt en waar gaan we mee door?
We gaan door met het anti-discriminatiepact en behouden het meldpunt discriminatie. Zo bestrijden we discriminatie op de arbeidsmarkt en bij stageplaatsen. Met de nieuwe Utrechtse Antidiscriminatie Agenda pakt de gemeente discriminatie harder aan en monitoren we of deze maatregelen voldoende impact hebben. Zo niet, dan scherpen we ze aan.

Wat willen we nog meer?
Racisme en discriminatie op de woningmarkt pakken we aan

 

#6: Meer mens en minder regels.

Wat is onze visie?
Werken vanuit vertrouwen staat voorop. Niet de regels, maar de mens staat centraal. Bij de toeslagenaffaire hebben we kunnen zien hoe vreselijk mis het kan gaan als je niet van vertrouwen uit gaat. Wij bouwen aan een gemeente die naast je staat, die vraagt wat je zelf wilt en die je helpt om je doelen te bereiken. Met werkgelegenheid die past bij de inwoners van onze stad, bieden we iedereen perspectief.

Wat hebben we al bereikt en waar gaan we mee door?
Een persoonlijke aanpak werkt. Utrechters hebben zeggenschap over hun eigen traject bij de gemeente. De gemeente maakt duidelijk wat de mogelijkheden zijn richting werk, waarna inwoners zelf kunnen kiezen wat voor hen passend is en iedereen de begeleiding krijgt die nodig is. We hebben tegelijkertijd aandacht voor andere vraagstukken, zodat mensen niet langs verschillende afdelingen hoeven.

Raamposter 6
Raamposter 7

#7: Jouw buurt groen en schoon.

Wat is onze visie?
Groen is van groot belang voor de natuur in de stad. Maar groen is ook belangrijk voor mensen: om te ontspannen, om van te genieten en om elkaar te ontmoeten. GroenLinks wil daarom meer parken en speeltuinen en het bestaande groen beter met elkaar verbinden. We besteden extra aandacht aan de toegankelijkheid van het groen voor mensen met een beperking. 

Wat hebben we al bereikt?
Op vele plaatsen is de stad afgelopen jaren groener en schoner geworden. Straatvuil, verspilling en overlast willen we voorkomen. We zorgen voor voldoende vuilnisbakken en organiseren wijkopruimacties. We controleren op zwerfvuil en beboeten veroorzakers.

Utrecht realiseerde onder leiding van GroenLinks o.a. een groene inrichting voor de Croeselaan en de Eyckmanlaan. Maar we hebben veel meer straten aandacht gegeven! Dat resulteerde bijvoorbeeld in het opheffen van

 

#8: Ruim baan voor fiets en voetganger.

Wat is onze visie?
Op het gebied van mobiliteit is er een fundamentele keuze te maken: wie krijgt de ruimte op straat? We gaan werken aan de 10-minutenstad: dat wil zeggen dat alle Utrechters op 10 minuten lopen de belangrijkste voorzieningen kan bezoeken. Denk bijvoorbeeld aan winkels, sportscholen, scholen, het openbaar vervoer en de bibliotheek. We gaan investeren in nabijheid: mooie wijken vol voorzieningen en die goed zijn aangesloten op duurzame mobiliteit. We willen zoveel mogelijk ruimte op straat daarvoor vrij maken. Dit betekent dat fietsers en voetgangers ruim baan krijgen, dat de auto vaker te gast zal zijn en parkeerruimte zal verdwijnen. We sluiten de OV-ring rondom de stad, zodat het snel reizen tussen wijken bevorderd wordt. We willen dat je ook na het uitgaan terug naar huis kunt met het OV en zetten ons dus in voor meer nachtbussen in Utrecht.

Wat hebben we al bereikt:
De afgelopen jaren heeft GroenLinks zich in het stadsbestuur hard gemaakt voor meer ruimte voor fietsers en voetgangers. En dat merk je. Het fietsgebruik is enorm toegenomen. De laatste zeven jaar is het aantal verkeersslachtoffers in Utrecht gehalveerd, tegen de landelijke stijgende trend en de groei van de stad in.

 

Raamposter 8
Raamposter 9

#9: Minder asfalt en meer bomen.

Wat is onze visie?
We vergroenen waar we maar kunnen! Dit doen we om de gevolgen van de klimaatcrisis het hoofd te bieden en om Utrecht leefbaar en prettig te houden voor steeds meer mensen. GroenLinks vindt een groene en klimaatvriendelijke stad heel belangrijk omdat mensen in het groen gelukkig zijn en gezonder worden. Maar ook om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan en om de dieren in Utrecht meer ruimte te geven.

Een groene stad is ook een koele stad. Asfalt, beton en stenen maken de stad warm en zorgen ervoor dat mensen en dieren minder graag op straat komen. GroenLinks wil daarom komende periode werk maken van minder asfalt en meer parken in Utrecht.

Wat hebben we al bereikt en waar willen we mee door?
We hebben op vele plaatsen het asfalt vervangen door groen. Denk bijvoorbeeld aan het herstel van de Singel in het centrum of de plannen voor Cartesiusweg, waar het asfalt gaat

 

#10: Energie voor de stad, met zon en wind.

Wat is onze visie?
We zetten vol in op de energietransitie en zorgen ervoor dat deze toegankelijk, inclusief en betaalbaar is. We willen dat de energietransitie wordt ingezet om de leefbaarheid in wijken te vergroten en de energievoorziening te democratiseren. We willen dat de energieprojecten minimaal 50% lokaal eigendom worden.

We zorgen allereerst dat meer gebouwen beter worden geïsoleerd. Daarnaast vergroten we de productie van duurzame energie, met projecten op kleine en grote schaal waarbij we omwonenden actief betrekken. Hierbij beginnen we met de bewoners van de wijken die als eerste overstappen op een alternatief voor aardgas.

Wat hebben we al bereikt?
Afgelopen jaren hebben we besluiten genomen over transitie visies voor warmte en energie. Van essentiële experimenten en koploperprojecten, hebben we geleerd dat de energietransitie ingrijpend is. Het vroegtijdig betrekken van bewoners, duidelijke communicatie en betaalbaarheid is van doorslaggevend belang om te komen tot een volledig duurzaam energiesysteem. Daar zet GroenLinks op in.

Wat willen we nog meer?

 

Raamposter 10